หลักสูตร“อาเซียนพลัสนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลระดับสูง”
AseanPlus Treasures Outstanding Charisma (ATOC)

หลักสูตร“อาเซียนพลัสนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลระดับสูง”

AseanPlus Treasures Outstanding Charisma (ATOC)


          หลักสูตร“อาเซียนพลัสนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลระดับสูง”  "AseanPlus Treasures  Outstanding Charisma (ATOC)" มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสของตลาดอาเซียน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจหน้าใหม่ ให้สามารถทำการแข่งขันในตลาดกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสามอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาจะเน้นไปในกระบวนการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ เรื่องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์การค้าในภูมิภาค, ข้อมูลตลาดและค่านิยมในภูมิภาคและกฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศเป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรได้สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) อันจะนำไปสู่ การร่วมมือกันระหว่างผู้เข้าอบรมในการร่วมสร้างความแข่งแกร่งทางเศรษฐกิจกำหนดการอบรมของหลักสูตรตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2562 ซึ่งอบรมทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. ณ.โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค (เลียบทางด่วนรามอินทรา) โดยผู้อบรมต้องเข้ารับการศึกษาและการทำกิจกรรมไม่น้อยกว่า 75% ของเวลาการศึกษา และต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยผู้เข้าอบรมด้วย

    ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าอบรมหลักสูตร“อาเซียนพลัสนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลระดับสูง” "AseanPlus Treasures  Outstanding Charisma (ATOC) " สามารถลงทะเบียนผ่านทางเวปไซต์ http://www.a-toc.com เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งได้ที่ 123/556 หมู่ 3 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศก์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ฝ่ายอบรมโทรศัพท์หมายเลข  089-123-9229 , 081-225-7049  เมื่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรได้รับเอกสารของท่านเรียบร้อยแล้ว จะมีการแจ้งยืนยันหมายเลขรับเอกสารให้ท่านทราบตามช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้จึงถือว่าการลงทะเบียนเข้าอบรมในหลักสูตรของท่านเสร็จสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

 1. Business opportunities , investments, challenges
 2. สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้เติบโต
 3. Competitiveness ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และมีความเข้าใจในกระบวนการลงทุนระหว่างประเทศ การปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมาย และการเงื่อนไขทางการค้า ภายในภูมิภาคอาเซียน
 4. Compatibility เสริมสร้างเครือข่าย สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. Connectivity เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ ระหว่างผู้เข้าอบรม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจไทยในตลาดภูมิภาคอาเซียน


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 2. อายุระหว่าง 25-45 ปี (เว้นแต่เป็นผู้ที่หลักสูตรเห็นเป็นการสมควร)
 3. เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือเจ้าของธุรกิจหรือเป็นทายาทเจ้าของกิจการ
 4. เป็นบุคคลที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็นการสมควร

 

คณะกรรมการผู้พิจารณาผู้เข้าอบรม

 1. ดร.เทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน (ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร)
 2. ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร (กรรมการบริหารหลักสูตร)
 3. ดร.นายแพทย์ มโน เลาหวนิช (กรรมการบริหารหลักสูตร)
 4. คุณสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ (ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ)

 


การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

เริ่มชำระค่าธรรมเนียมการอบรมวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

 1. เงินสด
 2. เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีในนาม “บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิตี้ จำกัด”
 3. โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาท่าอิฐ

ชื่อบัญชี บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิตี้ จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 381-300-2875

กรณีโอนเงินเข้าบัญชีกรุณาส่ง สำเนา Pay-in มาที่ E-mail:  officeatoc1@gmail.com

 

  

บันทึกความประทับใจของผู้อบรมหลักสูตรอาเซียนพลัสนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลระดับสูง ATOCรุ่นที่ 2

ติดต่อ
สถานที่ติดต่อ: 123/556 หมู่ 3 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
โทร: ฝ่ายอบรม 089-123-9229 , 081-225-7049 
E-mail:   officeatoc1@gmail.com 

LINE ID: atoc2017 

   

 

ลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบสมัคร


ข่าวสาร

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร

 

ดร.เทพสิทฐิ์  ประวาหะนาวิน

ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร

 

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

(ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี)