หลักสูตร“ขุมทรัพย์อาเซียนนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลระดับสูง”
Asean Treasures Outstanding Charisma (ATOC)

หลักสูตร“ขุมทรัพย์อาเซียนนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลระดับสูง”

Asean Treasures Outstanding Charisma (ATOC)


          หลักสูตร“ขุมทรัพย์อาเซียนนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลระดับสูง”  "Asean Treasures  Outstanding Charisma (ATOC)" มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสของตลาดอาเซียน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจเดิม และกลุ่มธุรกิจหน้าใหม่ ให้สามารถทำการแข่งขันในตลาดกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสามอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาจะเน้นไปในกระบวนการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ เรื่องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์การค้าในภูมิภาค, ข้อมูลตลาดและค่านิยมในภูมิภาค และกฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรได้สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) อันจะนำไปสู่ การร่วมมือกันระหว่างผู้เข้าอบรมในการร่วมสร้างความแข่งแกร่งทางเศรษฐกิจ กำหนดการอบรมของหลักสูตรตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2562 ซึ่งอบรมทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. ณ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค (เลียบทางด่วนรามอินทรา) โดยผู้อบรมต้องเข้ารับการศึกษาและการทำกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการศึกษา และต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยผู้เข้าอบรมด้วย

    ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าอบรมหลักสูตร“ขุมทรัพย์อาเซียนนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลระดับสูง” "Asean Treasures  Outstanding Charisma (ATOC) " สามารถลงทะเบียนผ่านทางเวปไซต์ http://www.a-toc.com เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งได้ที่ 123/556 หมู่ 3 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศก์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ฝ่ายอบรมโทรศัพท์หมายเลข  089-123-9229 , 081-225-7049  เมื่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรได้รับเอกสารของท่านเรียบร้อยแล้ว จะมีการแจ้งยืนยันหมายเลขรับเอกสารให้ท่านทราบตามช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้จึงถือว่าการลงทะเบียนเข้าอบรมในหลักสูตรของท่านเสร็จสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

 1. Competency มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิดและทิศทางของตลาดในภูมิภาคอาเซียนพร้อมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน
 2. Competitiveness ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และมีความเข้าใจในกระบวนการลงทุนระหว่างประเทศ การปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมาย และการเงื่อนไขทางการค้า ภายในภูมิภาคอาเซียน
 3. Compatibility เสริมสร้างเครือข่าย สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. Connectivity เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ ระหว่างผู้เข้าอบรม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจไทยในตลาดภูมิภาคอาเซียน
 5. We mainly gear towards doing business overseas, including China & India, Successfully, Practically, of course, possibly.
 6. หลักสูตรเปิดกว้างสำหรับรุ่นพี่ที่จบไปแล้วสามารถที่จะเข้ามานั่งฟังบรรยายในหัวข้อที่สนใจและอยากจะเติมเต็มความรู้นั้นๆ กับรุ่นปัจจุบันได้เสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (LIFE-TIME LEARNING)
 7. 2 Gensgoes hand-in-hand 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 2. อายุระหว่าง 25-45 ปี (เว้นแต่เป็นผู้ที่หลักสูตรเห็นเป็นการสมควร)
 3. เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือเจ้าของธุรกิจหรือเป็นทายาทเจ้าของกิจการ
 4. เป็นบุคคลที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็นการสมควร

 

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำรองที่นั่งพร้อมประสานเรื่องชำระค่าธรรมเนียมการอบรม

 1. เงินสด
 2. เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีในนาม “บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิตี้ จำกัด”
 3. โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาท่าอิฐ

ชื่อบัญชี บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิตี้ จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 381-300-2875

กรณีโอนเงินเข้าบัญชีกรุณาส่ง สำเนา Pay-in มาที่ E-mail:  officeatoc1@gmail.com

 

บันทึกความประทับใจของผู้อบรมหลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลระดับสูง รุ่นที่ 1

  

บันทึกความประทับใจของผู้อบรมหลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลระดับสูง รุ่นที่ 2

ติดต่อ
สถานที่ติดต่อ: 123/556 หมู่ 3 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
โทร: ฝ่ายอบรม 089-123-9229 , 081-225-7049
E-mail:   officeatoc1@gmail.com

ลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบสมัคร


ข่าวสาร

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร

 

ดร.เทพสิทฐิ์  ประวาหะนาวิน

ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร

 

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

(ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี)