ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร

 

ดร.เทพสิทฐิ์  ประวาหะนาวิน

ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร

 

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

(ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี)