คุณ สนั่น อังอุบลกุล

CLMV+THAILAND

คุณ สนั่น อังอุบลกุล ดูรายละเอียด


ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์

DETAILS OF THAI ECONOMY 4.0 IN PROGRESS

ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ดูรายละเอียด


พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

DHAMMA REFRESHMENT

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ดูรายละเอียด


คุณรจเรธ ปรีกราน

DIGITAL MARKETING

คุณรจเรธ ปรีกราน ดูรายละเอียดคุณโชติรส ตันเจริญพานิช

FOOD TREND 2018

คุณโชติรส ตันเจริญพานิช ดูรายละเอียด


รศ.ดร.ชัชชาติ  สิทธิพันธ์

GEOGRAPHICAL THAILAND AS LOGISTIC CENTER

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ดูรายละเอียด


รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

GOOD CORPORATE GOVERNANCE: CONNECTIVITY AND COOPERATION

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ดูรายละเอียด


ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร

Healthcare System & Medical Hub

ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร ดูรายละเอียดศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

INTERNATIONAL LAW & REGULATIONS FOR DOING BUSINESS OVERSEAS (ASEAN MARKET)

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ดูรายละเอียด


รศ.ดร. สมชาย ภคพาสวิวัฒน์

MACRO ASEAN COMMUNITY

รศ.ดร. สมชาย ภคพาสวิวัฒน์ ดูรายละเอียด


ท่านชาติชาย พยุหนาวีชัย

PRODUCT IMAGE TOWARDS COMPENENCY

ท่านชาติชาย พยุหนาวีชัย ดูรายละเอียด


คุณพราวพุธ ลิปตพัลลภ

REAL ESTATE IN FUTURE

คุณพราวพุธ ลิปตพัลลภ ดูรายละเอียด


คุณ ประทีป ตั้งมติธรรม

RULES & REGULATIONS ON ASEAN BUSINESS & INVESTMENT

คุณ ประทีป ตั้งมติธรรม ดูรายละเอียด

คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์

Vision การมองหา Partner ต่างแดน

คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ดูรายละเอียด

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร

 

ดร.เทพสิทฐิ์  ประวาหะนาวิน

ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร

 

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

(ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี)