HOW TO SOLVE PROBLEMS THROUGH TRANSPARENCY AND SINCERITY UNDER STRESS


ไม่มีข้อมูล

คุณนิรุฒ มณีพันธ์

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ (ระดับ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
ธนาคารกรุงไทย