THAILAND STANDPOINT (GEOPOLITICS) CULTURAL DIVERSITY INTERRELATION


ไม่มีข้อมูล

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง      

 • อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา                      

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2517)
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2521)

 • A. (Development Studies) Institute of Social Studies, Netherlands (2525)
 • D. (Economic Development) Groningen University, Netherlands (2532)

 

ตำแหน่งที่สำคัญและหน้าที่การงาน         

 • กรรมการในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) ของ TRIS เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจกลุ่มธนาคารเฉพาะกิจ และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ (ปัจจุบัน)
 • กรรมการหลักสูตรการบริหารสาธารณะและกฎหมายมหาชน และหลักสูตรอาเซียนศึกษา สถาบันพระปกเกล้า (ปัจจุบัน)
 • ผู้บรรยายพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันข้าราชการศาลยุติธรรม สถาบันข้าราชการสำนักอัยการสูงสุด วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันพระปกเกล้า ธนาคารแห่งประเทศไทย วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันการเงินการธนาคาร ฯลฯ

 

รางวัลทางวิชาการ             

 • เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2540
 • เข็มแสนยาภิปัตย์และวุฒิบัตรวิทยาลัยการทัพบก ในฐานะผู้บรรยายต่อเนื่องในวิทยาลัย การทัพบก (2550)
 • เข็มเชิดชูเกียรติคุณและประกาศนียบัตรของสถาบันข้าราชการศาลยุตธรรม ในฐานะผู้บรรยายต่อเนื่องในหลักสูตรการบริหารยุติธรรมชั้นสูง (บยส.) 2550
 • โล่ห์เกียรติยศจากสภาป้องกันวิทยาลัยราชอาณาจักร ในฐานะผู้บรรยายต่อเนื่องในหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2550
 • เข็มเชิดชูเกียรติคุณในฐานะผู้บรรยายต่อเนื่องในสถาบันพระปกเกล้า 2550
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2554)