ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย


ไม่มีข้อมูล

ดร. ยรรยง ไทยเจริญ

รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC)