Healthcare System & Medical Hub


ไม่มีข้อมูล

ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร

กรรมการผู้จัดการบริษัท มิลลิเมด จำกัด

การศึกษา
- ปริญญาตรี : เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ : Management & Leadership ; Open System Leadership University;USA.
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลสาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ระดับสูง รุ่นที่1 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่13 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสาหรับนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 5 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25

ประวัติการทำงาน
- กรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาดประเทศไทย
-- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา(ปี 2554-2556)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง (ปี2556-2557)
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ (ปี 2558)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทาจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ปี 2558)
- ผู้ชานาญการของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(216) (ปี 2558)
- คณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
- รองประธานกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- นายกสโมสรโรตารีวังทองหลาง ปีบริหาร 2561-62

รางวัลที่ได้รับ
- “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014” ในฐานะบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
- “ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2014” จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- “คนดีเพื่อพ่อ” โครงการคุณธรรมนาแผ่นดินคนทาดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2558 จากคณะกรรมการนักศึกษา หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
- “โล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นปี 2559” จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
- “นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 สาขาบริหารธุรกิจ”
- “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2560”