บทบาทกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผลักดัน GDP ของไทย อย่างไร


ไม่มีข้อมูล

ท่านวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย

- กรรมการ พัฒนากฎหมายไทย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พรบ.คณะกรรมการกฤษฎีกา)

- กรรมการ มูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ

- กรรมการ มูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- ประธานอนุกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง ประเภทภาพยนตร์และละคร

- กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯา

- มนตรีสมาชิก คณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council Member – APRC) (ขณะนี้อยู่ในสถานะพักการเป็นสมาชิกชั่วคราว)

- รองประธานกรรมการหาทุนสร้างอาคารสมเด็จพระนางเจ้าฯ 84 พรรษา ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

- ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา