บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในกลยุทธ์การเปิดตลาดการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ครอบคลุมประเทศจีนและประเทศอินเดีย


ไม่มีข้อมูล

เรืออากาศโท อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร

ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2528 - 2531 กองข่าว สำนักงานสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด

พ.ศ. 2531 - 2532 กรมอาเซียน (งานด้านเศรฐกิจอาเซียน)

พ.ศ. 2533 กรมการเมือง (เอเชียใต้)

พ.ศ. 2533 - 2535 กรมเศรษฐกิจ กองสนเทศเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2536 - 2539 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา

พ.ศ. 2540 - 2544 กรมอาเซียน งานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมอาเซียน

มี.ค. 2545 - ม.ค. 2548 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

ม.ค. 2548 - พ.ค. 2550 ผู้อำนวยการ กองยุโรป 1 กรมยุโรป

พ.ค. 2550 - 2552 รองอธิบดีกรมอาเซียน

พ.ศ. 2554 - 2555 กงศุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

พ.ศ.2555 - 2557 อธิบดีกรมอาเซียน

พ.ย. 2558 - 2559 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

มี.ค. 2560 - มี.ค. 2561 อธิบดีกรมเศรษฐกิจกระหว่างประเทศ

เม.ย. 2561- ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (กลุ่มงานพหุภาคี)